Ogłoszenie

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

W zajęciach  korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego posiadającego kwalifikacje  w zakresie terapii pedagogicznej. Gabinet zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wyposażony jest w różnorodne, atrakcyjne w formie i treści, pomoce dydaktyczne.
Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka (umysłowego, psychicznego i społecznego) w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy: czytania, pisania, liczenia.

Cel ten jest realizowany poprzez :

 1. Stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych:
  • ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, pamięci, logicznego myślenia,
  • doskonalenie sprawności ruchowej,
  • doskonalenie sprawności manualnej,
  • usprawnianie funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej,
  • usprawnianie funkcji słuchowej,
  • usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej.

 2. Kształcenie i doskonalenie umiejętności czytania,
 3. Kształcenie i doskonalenie umiejętności pisania,
 4. Kształcenie i doskonalenie umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych.


W pracy terapeutycznej z dzieckiem wykorzystuje się: mechanizmy korekcji (usprawnianie funkcji zaburzonych) i kompensacji (czynność zaburzonej funkcji jest wspierana przez inną, bardziej sprawną). Każde dziecko realizuje indywidualny program terapii skonstruowany na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz diagnozy przeprowadzonej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Na zajęciach stosowane są metody aktywizujące ucznia. Ze względu na obniżoną zdolność koncentracji i krótkotrwałość uwagi dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wszystkie stosowane ćwiczenia mają charakter zabawy. Systematycznie prowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dają pozytywne zmiany zachodzące nie tylko w zakresie ćwiczonych funkcji, ale też w sferze emocjonalnej dziecka. W procesie terapii uczniowie kształcą i doskonalą umiejętności,  wzmacniają  wiarę we własne siły i uczą się samodzielności.
Opracowała: mgr Kamila Kaleta – pedagog specjalny, nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zmieniony ( niedziela, 08 luty 2009 )

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

W zajęciach logopedycznych uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej. Dla każdej klasy przewidziane są 2 godziny logopedii tygodniowo. Zajęcia prowadzone są w gabinetach logopedycznych mieszczących się przy ul. Sportowej 1 oraz Perseusza 7.

Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo

U osób upośledzonych umysłowo występują te same zaburzenia mowy co u jednostek z norma intelektualną. Jednak istota zaburzeń mowy u upośledzonych umysłowo polega na ich występowaniu na tle opóźnionego rozwoju mowy. Im głębszy jest deficyt intelektualny, tym większe upośledzenie myślenia abstrakcyjnego i opóźnienie rozwoju mowy. Opóźnionemu rozwojowi mowy towarzyszą najczęściej: dyslalia, dyzartria, dysgramatyzm, zaburzenia głosu, zaburzenia słuchu, jąkanie, giełkot. Często występuje też zjawisko sprzężonych (wielorakich) zaburzeń mowy.

Celem zajęć logopedycznych jest:

+ usprawnianie procesu komunikacji,
+ umożliwienie porozumiewania się ,

Cel ten osiąga się poprzez:
o ćwiczenia oddechowe i fonacyjne,
o ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
o ćwiczenia słuchowe,
o ćwiczenia korygujące zaburzenia artykulacji,
o ćwiczenia stymulujące mowę czynną,
o ćwiczenia rozwijające rozumienie mowy.

Terapia logopedyczna dzieci niepełnosprawnych jest procesem długotrwałym, trudnym, wymagającym wiele ćwiczeń i powtórzeń. Zajęcia prowadzi się w formie zabawowej z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Obok tradycyjnych metod pracy logopedycznej wykorzystuje się elementy metody psychostymulacyjnej, kinezjologii edukacyjnej oraz wspierające i alternatywne sposoby porozumiewania się (m. in. PCS, Makaton).


Gabinet logopedyczny przy ul.Perseusza wyposażony jest w multimedialny sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.     Materiał przygotowała mgr Justyna Wałach – pedagog specjalny, logopeda

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.


Gimnastyka korekcyjna w naszej szkole prowadzona jest w specjalnie przystosowanej do tego sali i siłowni.W zajęciach uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej,  gimnazjum i szkoły zawodowej. Dla każdej klasy przewidziane są dwie godziny lekcyjne tygodniowo.

Celem gimnastyki korekcyjnej jest:

1. skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego,
2. nie dopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu,
3. doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Cel ten osiąga się drogą realizacji następujących zadań:

 • Wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
 • Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej.
 • Wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.
 • Opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą.


Gimnastyką korekcyjną obejmuje się uczniów:

1. zakwalifikowanych na podstawie szczegółowych lekarskich badań przesiewowych i bilansu zdrowia,
2. komputerowych badań postawy ciała,
3. uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną i nadwagą.

Do wad postawy należą:

+ Plecy okrągłe, plecy wklęsłe i plecy okrągło-wklęsłe.
+ Boczne skrzywienie kręgosłupa.
+ Wady klatki piersiowej(klatka piersiowa lejkowata, kurza).
+ Wady kończyn dolnych(kolana koślawe, szpotawe i stopy płaskie).

Do odchyleń w budowie można zaliczyć:

 • Odstawanie łopatek.
 • Asymetria barków.
 • Asymetria klatki piersiowej.Korekcja wad postawy jest procesem długotrwałym, szczególnie nużącym dla dziecka.

Aby uniknąć monotonii i znużenia nauczyciel gimnastyki korekcyjnej stosuje na zajęciach różne metody i formy pracy uatrakcyjniające ich przebieg. Oprócz metody ścisłej stosuje się formę zabawowo naśladowczą, opowieści ruchowej, przy muzyce i z wykorzystaniem przyrządów.


Materiał przygotowała mgr rehabilitacji ruchowej Maria Kardaś