Podsumownie projektu

Dnia 7.11.2014r. (piątek) odbyło się podsumowanie projektu pn. „Praktyki zagraniczne szansą dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na rozwój umiejętności kluczowych i zawodowych” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielniania „Dom w Głogowie”. W ramach w/w projektu 8 uczniów ZPSW w Głogowie odbyło 3-tygodniowy staż zawodowy w kuchni Centrum Kształcenia Zawodowego (BBV) w Bad Freienwalde (Niemcy).

Uczniowie podczas odbytych staży mieli możliwość zapoznania się ze sposobami przyrządzania regionalnych potraw niemieckich, organizacją  pracy w restauracji. Uczestnicy projektu udoskonalili swoje umiejętności zawodowe w zakresie technologii sporządzania potraw.

Na uroczystość zostali zaproszeni Prezes Stowarzyszenia „Dom w Głogowie” – pani Urszula Murzyńska, dyrektor ZPSW pani Magdalena Naparało oraz uczestnicy staży i ich rodzice. Koordynatorka projektu przygotowała na spotkanie prezentację oraz z film, mające za zadanie przybliżyć jego uczestnikom zrealizowany program dofinansowany ze środków z UE.  Nie jednemu uczestnikowi stażu zakręciła się łezka w oku, po zobaczeniu zdjęć z odbytego stażu. Każdy uczestnik projektu otrzymał dokument Europass Mobilność, informujący o odbytym stażu oraz potwierdzający zdobyte kompetencje zawodowe i społeczne. Spotkanie odbyło się przy kawie i cieście upieczonym przez uczestników staży zagranicznych. Uczestnicy wspominali wspólne przeżyte chwile w Niemczech. Spotkanie przebiegało w miłej rodzinnej atmosferze.

Projekt został sfinansowany w  ramach projektu systemowego    „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Pozostałe zdjęcia w GALERII.