Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
ul. Perseusza 7
tel./fax 0768313992

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy jest placówką dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim i ze sprzężeniami od 3 lat do 25 roku życia. Ośrodek zapewnia wczesne wspomaganie, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego na podstawie zgody dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, oraz realizację indywidualnego programu edukacyjnego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego odpowiedniego typu szkoły. Szczegółowe zadania pracy terapeutycznej ośrodka wynikają z możliwości, potrzeb i stopnia zaburzeń każdego dziecka. Działalność dydaktyczna ośrodka prowadzona jest w oparciu o indywidualne programy edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych dostosowane do możliwości każdego dzieck

Głównymi zdaniami Ośrodka:

  • Realizacja obowiązku szkolnego i nauki dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  • organizacja i prowadzenie form oddziaływań terapeutycznych;
  • organizowanie działań integracyjnych i pomocy terapeutycznej dla dzieci z autyzmem i trudnościami w komunikowaniu się, nie będących pod stałą opieką ośrodka, lecz przebywających w innych instytucjach lub pod stałą opieką rodziny;
  • działalność wspierająca rodziców w pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych i edukacyjnych;
  • szkolenie pracowników ośrodka, rodziców wychowanków i innych osób zainteresowanych;
  • działalność popularyzatorska dotycząca dzieci głęboko upośledzonych umysłowo;
  • utrzymywanie kontaktów i współpraca z osobami, ośrodkami, instytucjami w Polsce i za granicą zajmującymi się problemami dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim i ze       sprzężonymi niepełnosprawnościami;