Projekt na zasadach programu "Leonardo da Vinci"

                                                       

Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Dom w Głogowie” realizuje w termini 05.05.-30.11.2014r. projekt pn. „Praktyki zagraniczne szansą dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na rozwój umiejętności kluczowych  i zawodowych”.

 

W ramach tego projektu 8 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy ZPSW w Głogowie w wieku 17- 24 lat, kształcących się w zawodzie kucharz oraz kucharz małej gastronomii odbędzie 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech w kuchni Centrum Kształcenia Zawodowego w Bad Freienwalde  oraz w lokalnych restauracjach w terminie 11.08.-29.08.2014r. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze sposobami przyrządzania regionalnych potraw niemieckich, organizacją  pracy w restauracji. Uczestnicy projektu udoskonalą swoje umiejętności zawodowe w zakresie technologii sporządzania potraw.

Cele projektu:

 • aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • podniesienie poziomu dojrzałości społecznej uczestników programu poprzez przejęcie przez nich odpowiedzialności za kształt swojego życia zawodowego;
 •  zmiana postaw uczestników programu w kierunku ograniczenia konieczności korzystania z pomocy społecznej;
 • poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego uczestników programu;
 • wykształcenie u uczestników postawy uwzględniającej ścisłą zależność pomiędzy własną aktywnością a poziomem swojego życia;
 • poprawa funkcjonowania psychicznego uczestników programu poprzez zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • zmiana sposobu reagowania w na porażkę – od ucieczki do konfrontacji z problemem;
 • wykształcenie motywacji do ponoszenie kompetencji zawodowych;
 • wypracowanie skutecznych, nowoczesnych form aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym;
 • przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych;
 • kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe;
 • wyrównywanie szans w dostępnie do edukacji zawodowej osób niepełnosprawnych (zgodnie z polityką UE);

Przed wyjazdem na staż uczestnicy projektu będą uczestniczyć w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym obejmującym:

 • warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego – 10 godzin;
 • warsztaty rozwoju osobistego - 10 godzin;
 • przygotowanie językowe z języka niemieckiego – 10 godziny;
 • przygotowanie kulturowe – 5 godzin;
 • przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – 10 godzin;
 •  zasady programu Leonardo da Vinci - 5 godzin;

Każdy uczestnik projektu otrzyma dokument Europass Mobilność, informujący o odbytym stażu, zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające odbycie praktyki oraz zaświadczenie o odbytym kursie języka niemieckiego.

Projekt został sfinansowany w  ramach projektu systemowego    „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.