Regulamin wychowanka

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: poniedziałek, 03, marzec 2014 08:08
david
Odsłony: 1195

REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
W GŁOGOWIE

 

Każdy wychowanek ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie SOSW:
 1. Postępować zgodnie z dobrem Ośrodka, dbając o jego tradycje i honor. 
 1. Prezentować właściwy stosunek do wychowawców, pracowników Ośrodka i kolegów:

 

 1. Troszczyć się o mienie grup wychowawczych i kolegów:
 1. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów:
 1. Przestrzegać zasad higieny własnej i otoczenia:

ZABRANIA SIĘ: 

 Każdy wychowanek ma prawo do: 

 1. Bezpłatnego zakwaterowania w Ośrodku, całodobowej opieki wychowawczej oraz codziennego wyżywienia.
 2. Opieki medycznej i pielęgniarskiej.
 3. Udziału w zajęciach według ramowego rozkładu dnia oraz zajęciach pozalekcyjnych oferowanych w Ośrodku.
 4. Korzystania z pomieszczeń grupy i Ośrodka.
 5. Korzystania z pomocy wychowawców w nauce i uzupełnianiu zaległości szkolnych oraz wykorzystania do tego różnorodnych pomocy dydaktycznych.
 6. Zgłaszania i uzyskiwania pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
 7. Poszanowania godności własnej i dyskrecji ze strony wychowawców w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
 8. Deponowania u wychowawcy większych kwot pieniężnych i wartościowych przedmiotów.
 9. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia grup wychowawczych – nie może jednak to uwłaczać niczyjej godności osobistej.
 10. Zgłaszania swoich uwag, propozycji dotyczących wykorzystania czasu wolnego wychowawcy grupy, opiekunowi Samorządu Wychowanków.
 11. Reprezentowania Ośrodka na zewnątrz w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, itp.
 12. Rozwijania zainteresowań zgodnie ze swoimi zdolnościami i możliwościami poprzez udział w kołach zainteresowań.
 13. Dekorowania sypialni oraz dokonywania zmian w umeblowaniu wyłącznie za zgodą i pod opieką wychowawcy.
 14. Samodzielnego wyjścia poza teren Ośrodka w ustalonym regulaminowo czasie, pod warunkiem posiadania pisemnego zezwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów i po uprzednim zwolnieniu przez wychowawcę grupy.
 15. Wyjazdów do domu po zakończonych zajęciach lekcyjnych , pod warunkiem pisemnego zezwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów i po uprzednim zwolnieniu przez wychowawcę grupy.
 16. Przyjazdów w niedzielę od godziny 14.00 pod warunkiem wcześniejszego ustalenia z wychowawcą.
 17. Oglądania programów telewizyjnych do godz. 22.00 za zgodą wychowawców, pod warunkiem wzorowego zachowania i że nie zakłóca to spokoju pozostałym wychowankom.
 18. Wyjazdów na wycieczki, turnusy, pływalnię, samodzielne wyjścia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 Wyróżnienia i nagrody

 Wnioski  o przyznanie nagród mogą składać wychowawcy i Samorząd do wicedyrektora. 

Nagrody mogą być przyznane za:

 Rodzaje nagród: 

 Upomnienia i kary

 Konsekwencją nieprzestrzegania Regulaminu Grup Wychowawczych, naruszania zasad i norm społecznych obowiązujących w Ośrodku wychowanek może być ukarany przez: 

 Przewinienia polegające na szczególnie rażącym naruszeniu zasad współżycia społecznego w Ośrodku: