Regulamin wychowanka

REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
W GŁOGOWIE

 

Każdy wychowanek ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie SOSW:
 • przestrzegać rozkładu dnia, a przede wszystkim czasu przeznaczonego na naukę i czasu ciszy nocnej,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach wychowawczych, w pracach na rzecz grupy i Ośrodka, a także współorganizować różne formy spędzania czasu wolnego,
 • systematycznie uczęszczać i uczestniczyć w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych,
 • punktualnie wracać do grupy po zajęciach szkolnych i samodzielnych wyjściach,
 • zgłaszać wychowawcy każdorazowe oddalenie się od grupy. 
 1. Postępować zgodnie z dobrem Ośrodka, dbając o jego tradycje i honor. 
 1. Prezentować właściwy stosunek do wychowawców, pracowników Ośrodka i kolegów:
 • okazywać szacunek dorosłym i kolegom poprzez stosowanie form grzecznościowych,
 • podporządkowywać się i wykonywać zalecenia oraz nałożone przez pracowników Ośrodka obowiązki,
 • szanować godność i wolność drugiego człowieka,
 • szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
 • nie używać siły i przemocy wobec innych,
 • przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,
 • szanować cudzą własność,
 • naprawić wyrządzone przez siebie krzywdy.

 

 1. Troszczyć się o mienie grup wychowawczych i kolegów:
 • dbać o wyposażenie grupy, które jest do dyspozycji – sypialnie, świetlice, kuchnie, łazienki i inne pomieszczenia,
 • w przypadku celowego zniszczenia wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną indywidualnie lub zbiorowo,
 • reagować i zgłaszać wychowawcy akty wandalizmu innych wychowanków,
 • zgłaszać wszelkie usterki wychowawcy,
 • oddawać rzeczy wartościowe i pieniądze do przechowania wychowawcy (wychowawca nie odpowiada za zaginięcie niezgłoszonych rzeczy),
 • nie kraść cudzych i grupowych rzeczy – wychowanek ponosi za to odpowiedzialność karną i sadową,
 • nie pożyczać pieniędzy i przedmiotów od innych wychowanków, handlowanie nimi jest zabronione. 
 1. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów:
 • nie pić alkoholu, nie palić papierosów, nie używać narkotyków i innych środków odurzających,
 • reagować i zgłaszać wychowawcy negatywne, szkodzące zdrowiu i zagrażające życiu zachowania innych wychowanków,
 • zgłaszać wychowawcy swoje stany chorobowe i złe samopoczucie,
 • przekazywać wychowawcom leki i przyjmować je systematycznie pod kontrolą wychowawcy,
 • dbać o higienę osobistą i schludny wygląd,
 • przestrzegać na drodze zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 1. Przestrzegać zasad higieny własnej i otoczenia:
 • stosować się do obowiązujących zasad dbania o higienę (codzienna toaleta poranna i wieczorna, mycie nóg po przyjściu ze szkoły, pranie bielizny osobistej),
 • dbać o swój schludny i czysty ubiór dostosowany do panujących warunków pogodowych,
 • utrzymywać czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach grupy i Ośrodka oraz oszczędnie i umiejętnie korzystać z wody i energii elektrycznej,
 • dbać o estetyczny wygląd sypialni, korytarzy i innych użytkowanych pomieszczeń,
 • utrzymywać porządek i czystość w szafach ubraniowych, szafkach nocnych, na półkach i w tapczanach,
 • przechowywać żywność w miejscach wyznaczonych przez wychowawcę,
 • dbać o estetyczny wygląd terenu wokół Ośrodka. 

ZABRANIA SIĘ: 

 • palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających,
 • niszczenia mienia Ośrodka,
 • przynoszenia i przechowywania w grupie niebezpiecznych przedmiotów,
 • naprawiania sprzętu elektrycznego, RTV i AGD we własnym zakresie,
 • korzystania z narzędzi gospodarczych urządzeń elektrycznych bez obecności i zgody wychowawcy,
 • wychylania się przez okno, siadania na parapecie,
 • biegania po schodach, zjeżdżania po poręczach,
 • przetrzymywania leków w pokojach.

 Każdy wychowanek ma prawo do: 

 1. Bezpłatnego zakwaterowania w Ośrodku, całodobowej opieki wychowawczej oraz codziennego wyżywienia.
 2. Opieki medycznej i pielęgniarskiej.
 3. Udziału w zajęciach według ramowego rozkładu dnia oraz zajęciach pozalekcyjnych oferowanych w Ośrodku.
 4. Korzystania z pomieszczeń grupy i Ośrodka.
 5. Korzystania z pomocy wychowawców w nauce i uzupełnianiu zaległości szkolnych oraz wykorzystania do tego różnorodnych pomocy dydaktycznych.
 6. Zgłaszania i uzyskiwania pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
 7. Poszanowania godności własnej i dyskrecji ze strony wychowawców w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
 8. Deponowania u wychowawcy większych kwot pieniężnych i wartościowych przedmiotów.
 9. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia grup wychowawczych – nie może jednak to uwłaczać niczyjej godności osobistej.
 10. Zgłaszania swoich uwag, propozycji dotyczących wykorzystania czasu wolnego wychowawcy grupy, opiekunowi Samorządu Wychowanków.
 11. Reprezentowania Ośrodka na zewnątrz w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, itp.
 12. Rozwijania zainteresowań zgodnie ze swoimi zdolnościami i możliwościami poprzez udział w kołach zainteresowań.
 13. Dekorowania sypialni oraz dokonywania zmian w umeblowaniu wyłącznie za zgodą i pod opieką wychowawcy.
 14. Samodzielnego wyjścia poza teren Ośrodka w ustalonym regulaminowo czasie, pod warunkiem posiadania pisemnego zezwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów i po uprzednim zwolnieniu przez wychowawcę grupy.
 15. Wyjazdów do domu po zakończonych zajęciach lekcyjnych , pod warunkiem pisemnego zezwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów i po uprzednim zwolnieniu przez wychowawcę grupy.
 16. Przyjazdów w niedzielę od godziny 14.00 pod warunkiem wcześniejszego ustalenia z wychowawcą.
 17. Oglądania programów telewizyjnych do godz. 22.00 za zgodą wychowawców, pod warunkiem wzorowego zachowania i że nie zakłóca to spokoju pozostałym wychowankom.
 18. Wyjazdów na wycieczki, turnusy, pływalnię, samodzielne wyjścia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 Wyróżnienia i nagrody

 Wnioski  o przyznanie nagród mogą składać wychowawcy i Samorząd do wicedyrektora. 

Nagrody mogą być przyznane za:

 • aktywny udział w życiu grup wychowawczych,
 • wysoką kulturę osobistą,
 • wzorową postawę w nauce,
 • aktywny udział w konkursach, realizowanych w placówce programach.

 Rodzaje nagród: 

 • pochwała indywidualna od wychowawcy grupy,
 • pochwała lub wyróżnienie udzielone przez wicedyrektora,
 • pochwała lub wyróżnienie od dyrektora Ośrodka,
 • list pochwalny do rodziców,
 • nagroda rzeczowa, dyplom,
 • inne nagrody i wyróżnienia stanowione przez władze Ośrodka.

 Upomnienia i kary

 Konsekwencją nieprzestrzegania Regulaminu Grup Wychowawczych, naruszania zasad i norm społecznych obowiązujących w Ośrodku wychowanek może być ukarany przez: 

 • upomnienie ustne wychowawcy,
 • upomnienie przez wicedyrektora,
 • powiadomienie rodziców, pedagoga i psychologa szkolnego,
 • naganę wicedyrektora, dyrektora z załączeniem pisemnej formy do akt osobowych wychowanka,
 • zawieszenie w prawach wychowanka grup wychowawczych,
 • usunięciem z Ośrodka.

 Przewinienia polegające na szczególnie rażącym naruszeniu zasad współżycia społecznego w Ośrodku: 

 • wybryki chuligańskie – pobicie, zastraszanie, wymuszanie, kradzieże,
 • stosowanie przemocy psychicznej wobec współmieszkańców,
 • podważanie dobrego imienia Placówki na zewnątrz,
 • wnoszenie, posiadanie i spożywanie alkoholu, papierosów i środków odurzających na terenie Ośrodka,
 • samowolne opuszczanie Ośrodka – ucieczki,
 • dewastacja mienia placówki mająca znamiona wandalizmu,
 • lekceważenie obowiązku szkolnego – duża liczba godzin nieusprawiedliwionych, wagary.