Artykuły

Szkolny zestaw podreczników

Zarządzenie Nr 11/2016

Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie

z dnia  17 lipiec 2016r.

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości Szkolnego Zestawu Podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016

 

Podstawa prawna:

art. 22a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn.zm.)

 

zarządza się co następuje:

 

§1. Ustala się Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujących na rok szkolny 2015/2016 stanowiący załącznik nr 1 .

§2. Podaje się do publicznej wiadomości w formie:

  1. Zamieszczenia na stronie internetowej placówki www.zpsw.glogow.org
  2. Wywieszenia na tablicy informacyjnej w budynku A przy ul. Sportowej 1.
  3. Przekazanie zestawu w formie papierowej rodzicom uczniów.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Magdalenie Naparło – wicedyrektorowi ZPSW w Głogowie.

§4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Marta Greber

Dyrektor  Zespołu

Placówek Szkolno – Wychowawczych

w Głogowie

 

Zarządzenie wraz załącznikiem nr 1 Szkolny Zestaw Podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w ZPSW w Głogowie  w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej Nr 8 na rok szkolny 2016/2017 do pobrania

Zestaw podręczników dla Gimnazjum Nr 7  na rok szkolny 2016/2017  do pobrania

Zestaw podręczników dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej na rok szkolny 2016/2017