Ogłoszenie

Akademia Sukcesu

 

 

AKADEMIA SUKCESU

W bieżącym roku szkolnym w naszej placówce realizowany będzie projekt systemowym Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów  klas I-III w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  „AS – AKADEMIA SUKCESU”

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2011r do 30 czerwca 2012r.

 

Cel projektu:

Cel główny: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

 

 

Cele szczegółowe:

 1. zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno – terapeutycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami, w tym optymalne korygowanie funkcji zaburzonych, uszkodzonych defektów i zniekształceń oraz kompensowanie, wyrównywanie przez zastępowanie oraz stymulacja rozwoju psychofizycznego dziecka.
 2. zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych aktywizujących metod nauczania;
 3. zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

 

Celem projektu w kontekście zasady równości szans jest przygotowanie uczniów i uczennic do pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz osłabienie istniejących barier i stereotypów, m.in. poprzez:

 1. przekazanie dzieciom niestereotypowej wiedzy oraz pokazanie szerokiego, niezależnego od płci, spectrum możliwych wyborów życiowych,
 2. zapewnienie, że zarówno dziewczynki, jak i chłopcy otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci,
 3. wspieranie partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy.

 

REZULTATY MIĘKKIE :

 

 1. wyrównanie szans edukacyjnych  dzieci ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi (z różnego typu niepełnosprawnościami),

 1. poprawa jakości i efektywności oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych uczniów i uczennic objętych wsparciem,
 2. kształtowanie kompetencji w zakresie: mowy i myślenia matematycznego oraz umiejętności społecznych u uczniów i uczennic,
 3. wzrost świadomości rodziców uczniów i uczennic, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 4. poprawa jakości i efektywności współpracy rodziców ze szkołą w liczbie szkół,
 5. rozwinięcie zainteresowań uczniów.

 

W ramach Akademii sukcesu dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej zostaną zorganizowane specjalistyczne zajęcia terapeutyczne będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych stwierdzonych na podstawie przedmiotowej diagnozy. W zajęciach specjalistycznych będą brać udział uczniowie, u których zdiagnozowano trudności w uczeniu się, natomiast w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział wszyscy uczniowie. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne będą organizowane po zajęciach lekcyjnych , cztery razy w tygodniu. Zajęcia będą miały formę warsztatów - artterapia lub będą prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem. Forma prowadzonych zajęć jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności dziecka oraz jego indywidualnych potrzeb. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli oraz terapeutów lub specjalistów posiadających kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, artterapii,  gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej oraz biofeedback. Na poszczególnych zajęciach, przy stosowaniu różnych technik terapii będą doskonalone umiejętności uczestników, rozwijane ich psychofizyczna sprawność niezbędna w uczeniu się.  Podczas zajęć będą realizowane zadania w zakresie rehabilitacji społecznej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego, godnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości.  Uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć organizowanych na terenie szkoły, takich jak:, artterapia,  biofeedback, integracja sensoryczna oraz z zajęć organizowanych poza szkołą, takich jak: gimnastyka korekcyjna organizowana zarówno na basenie jak i w sali gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie na podstawie aktualnej diagnozy sporządzonej przez zespól nauczycieli i terapeutów, przy współpracy z rodzicami będą kierowani na zajęcia zgodne z aktualnymi potrzebami rozwojowymi ucznia.

 

W ramach realizacji projektu zostanie doposażona baza dydaktyczna szkoły w materiały dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

 

W obu szkołach podstawowych realizowane będą następujące zajęcia:

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 w SOSW

 

 1. zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia z artterapii – 180 godzin zajęć;
 2. zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia biofeedback – 90 godzin  zajęć;
 3. zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia z integracji sensorycznej – 90 godzin zajęć;
 4. zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 180 godzin zajęć ( w tym  zajęcia na basenie)

 

Szkoła Podstawowa Nr 8 w SOSW

 

 1. zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia z artterapii – 120 godzin zajęć;
 2. zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia biofeedback – 150 godzin  zajęć;
 3. zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia z integracji sensorycznej – 90 godzin zajęć;
 4. zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 120 godzin zajęć ( w tym  zajęcia na basenie)

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie