SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Kategoria: NASZA OFERTA
Opublikowano: środa, 16, marzec 2011 19:46
david
Odsłony: 7856

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Terapia: Stymulacja dzieci o obniżonej sprawności umysłowej w Sali doświadczania świata

TERAPIA SNOEZELEN, STYMULACJA POLISENSORYCZNA.

Cel terapii
: Stymulowanie pochodzi od łacińskiego słowa „stimulare”, które znaczy „pobudzać, popędzać”. Istotą edukacji dzieci o obniżonej sprawności umysłowej stanowi stymulacja ich rozwoju, rozbudzeniu ich  potencjalnych zdolności, umożliwiających wszechstronny rozwoju dziecka. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, słuchu, węchu, dotyku oraz relaksacja i wyciszenie.

 

Kto może korzystać: Z sali doświadczania świata mogą korzystać dzieci  z: upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, ADHD, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym. Seanse w sali doświadczania świata są doskonałym środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne czy nadpobudliwość.

 

Jak przebiega terapia: Snoezelen – sala doświadczania świata – jest kombinacją słów „snuffelen” czyli „węszyć, obwąchiwać” oraz „doezelen” co znaczy „drzemać, być w półśnie, gapić się”, (angielskie „snooze” oznacza „drzemać”). Ostatnie słowo wskazuje, że chodzi o aktywności uspokajające. „Węszenie” – mówi o bardziej dynamicznym aspekcie terapii. Snoezelen jest ostrożnym rozeznawaniem otoczenia.
Jest to zapewnienie dzieciom o obniżonej sprawności intelektualnej wyciszenia emocjonalnego, łagodzenia stresów, relaks, zabawę, a co się z tym wiążę –rozwój. Dzięki tej terapii dzieci z niej korzystające na nowo postrzegają świat, są bardziej spontanicznie. Poznają świat według własnej metody poprzez aktywizację zmysłów, we własnym tempie – uaktywnią się i rozwijają receptory ,rozbudzając uśpione jeszcze zmysły.
Snoezelen proponuje bodźce selektywnie i redukuje te, które są w danym czasie niepotrzebne. Tego typu terapia ma wartość rozwijającą, nie dąży do nadmiernego przyspieszenia rozwoju, ale raczej do jego stymulowania zgodnie z możliwościami dziecka, tzn. do ujmowania jego potencjalnych zdolności w warunkach odpowiednio ku temu stworzonych poprzez organizowanie sytuacji wychowawczo –rewalidacyjnych bogatych w bodźce silnie pobudzające oraz planowanie zabaw i zajęć intensywnie stymulujących rozwój psychoruchowy. Zakres prowadzonej  terapii doświadczania świata obejmuje, m.in.: ćwiczenia i zabawy dotykowe, ćwiczenia rozwijające wzrok, wrażliwość słuchową, stymulujące zmysł równowagi, treningi zapachowe, treningi komunikacji, różnego rodzaju zabawy i zajęcia relaksacyjno-wyciszające, zajęcia rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz ruchowe. Terapeuta podczas prowadzonych zajęć dodatkowo wykorzystuje elementy metod wspomagania psychoruchowego, tj.: Metodę W. Sherborne – ruch rozwijający, Metoda Dennisona, Metodę Ch. Knillów .

 

Szczegółowe efekty usprawniania poszczególnych zmysłów:

Wzrok:

Słuch:

Stymulacja przedsionkowa:

Dotyk:

Węch:

Smak:

Efekty terapii:Snoezelen zaprasza do spontanicznego poznawania świata , ale do niczego nie zmusza. Usprawnia funkcje poznawcze, tj.: pamięć, uwagę, myślenie, daje możliwość odprężenia, stwarza poczucie bezpieczeństwa, redukuje stres, a także napięcie nerwowe. Ogranicza zachowania agresywne lub autoagresywne. Na osoby nerwowe, agresywne i ze stereotypowymi ruchami wpływa uspokajająco i wyciszająco. Natomiast osoby bierne pobudza i zachęca do aktywności. Umożliwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z terapeutą, poprawia samopoczucie, spostrzeganie oraz rozwija zainteresowania. Obok organów zmysłowych, rozwijana jest również motoryka. Snoezelen zakłada, że człowiek otwiera się i przeżywa te rodzaje postrzegania, które sam uważa za przyjemne. Snoezelen jest przeżyciem całościowym dla człowieka umysłowo upośledzonego. Angażuje ono cała osobę emocjonalnie i zmysłowo.

Sala mieści się w budynku internatu na parterze w klubie rodzica.Z Sali mogą korzystać wszyscy uczniowie  pod opieką wychowawcy, nauczyciela-  klucz do Sali u p. Bety Koszeli lub Marty Chitro.

W ramach WDN zostanie zorganizowana rada samokształceniowa dotycząca funkcjonowania  i zajęć w  SDŚ.

Foto w galerii .Marta Chitro.