Program „ZINTEGROWANI”

Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizowany jest we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim oraz z SOSW w Jeleniej Górze, SOSW Lwówek Śląski, SOSW Legnica, SOSW Jawor, SOSW Wąsosz, SOSW Oleśnica, SOSW Środa Śląska, trzema placówkami z Wrocławia ( SOSW nr 11 ul. Kamiennej; SOSW nr 12 ul. Dworska, SOSW nr 13ul. Kamiennogórska).

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły branżowej I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz absolwenci).

 

Realizację zajęć rozpoczynamy od stycznia 2019. Projekt zakończymy w 2020r. W ramach projektu uczestnicy podniosą swoje kompetencje i umiejętności społeczne – zostaną przeprowadzone treningi z zakresu: współżycia społecznego ( savoir vivre w życiu codziennym), alternatywnego spędzania czasu wolnego ( prowadzenie gospodarstwa domowego), zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania oraz zajęcia z autoprezentacji. W ramach projektu zostanie przeprowadzone szerokorozumiane doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji zawodowych oraz zostaną zorganizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego kursy zawodowe, np.: obsługi kasy fiskalnej, obsługi…., florystyczne, cukiernicze, fryzjerskie, kosmetyczne itp.  Dodatkowo w ramach projektu zostały zaplanowane zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej : hipoterapia połączona z nauką jazdy konnej, zooterapia, arteterapia, floroterapia z elementami fotografiki, drama, muzykoterapia i choreoterapia oraz zostanie przeprowadzony trening w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych ( w tym uzależnieniom od Internetu).