Ogłoszenie

Socrates Comenius

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Głogowie w l. 2002 – 2005 brał udział w projekcie:
Kultura młodzieżowa – między tradycją a nowoczesnością w ramach
COMENIUS – AKCJA 1

I Szkoła: Frőbelschule Delmenhorst, szkoły dla uczniów potrzebujących pomocy w nauce
( o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
Frőbelstraße 1
27749 Delmenhorst
Niedersachsen
Niemcy   
Tel. +494221/61868
fax:  +494221/968655

Nazwisko nauczyciela pełniącego funkcję koordynatora: Dieter Gers

II Szkoła: C.P.Juan Valera
Ci – Mio Cid No.3
14940 Cabra (Cordoba)
Andaluzja
Hiszpania

Telefon:+34957520963
Fax: 34957520963

Nazwisko nauczyciela pełniącego funkcję koordynatora: Luisa Barquero Escalante

III Szkoła: Päinurme Internaatkool
72502, Päinurme, Koigi vald
Järvamaa
Estonia

Telefon:+3723869431
Fax: +3723869434

Nazwisko nauczyciela pełniącego funkcję koordynatora: Triin Tarendi

Głównym celem projektu było umożliwienie poznania potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pochodzących z różnych państw.

Możliwość poznania uczniów i nauczycieli z zagranicy miało na celu prowadzić do przełamania lęków, obaw a przede wszystkim do zburzenia wrogości wobec obcokrajowców . Natomiast wymiana doświadczeń nauczycieli oraz możliwość zaprezentowania osiągnięć dzieci z niepełnosprawnością intelektualną miało spowodować lepszą identyfikację nauczyciela z własnym krajem, szkołą i klasą. Temat projektu „ Kultura młodzieżowa – między tradycją a nowoczesnością” pokazuje wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie, że młodzież w różnych krajach spotyka się z podobnymi problemami i radościami. Podczas realizacji projektu uczniowie mieli możliwość bliższego poznania się , nawiązania przyjaźni.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu wyjazdów do Niemiec i Hiszpanii. Wspólnie z nauczycielami rozmawiali o kraju, do którego wyjeżdżają, poszukiwali informacji w Internecie. W każdym wyjeździe uczestniczyły dzieci Romskie. Dużą wagę przywiązywaliśmy do pracy wychowawczej – zwrócenie uwagi na stosowanie się do norm zachowania się obowiązujących w danym kraju, tolerancji i szacunku do drugiej osoby. Uczniowie bacznie obserwowali czym interesują się ich rówieśnicy, jak wygląda ich szkoła. Podczas każdego wyjazdu uwzględniono jedno z zadań projektu: w szkole Niemieckiej – wspólne rozgrywki sportowe w ramach zadania „ Od gimnastyki do łyżworolek” i podsumowano zadanie „ Walc w surdutach dla dziadków, popelina i rock and roll dla rodziców, jeansy i dyskoteka dla dzieci” – przedstawiliśmy składankę tańców nowoczesnych i ludowych a w szkole w Hiszpanii – wspólnie przyrządzaliśmy potrawy hiszpańskie w ramach zadania „ Od owsianki do fastfoodów”.

Uczniowie mimo swojej niepełnosprawności bardzo chętnie podejmują wysiłek związany z nauka języka obcego. Uczniowie potrafią posługiwać się słownikiem i rozmówkami. Uczniowie również biegle posługiwali się pocztą internetową. Potrafią wykorzystać przeglądarkę internetową, znaleźć potrzebne informacje w Internecie. Potrafią obsługiwać aparat cyfrowy, skaner oraz nagrywarkę.

Uczniowie byli bardzo dumni ze swoich umiejętności tanecznych i wokalnych. Zachwyt wzbudziły ich stroje taneczne, które sami uszyli podczas zajęć z techniki oraz wykonanie tańców. Ze zdziwieniem stwierdzili, że ich rówieśnicy słuchają tej samej muzyki, oglądają te same filmy, tak samo tańczą na dyskotekach. Dużą popularnością cieszyły się zajęcia sportowe oraz kulinarne, które zwiększyły ich kompetencje i umiejętności. Wyjazdy traktowali jak duże wyróżnienie i nagrodę. Opowiadali, że była to Ich największa przygoda życia.


Cele szczegółowe:

 • Umożliwienie udziału w projekcie międzynarodowym uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych:            niepełnosprawnym, z problemami adaptacyjnymi i niedostosowanych społecznie
 • Umożliwienie udziału w projekcie międzynarodowym uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej           sytuacji materialnej.
 • Umożliwienie udziału w wymianie międzynarodowej uczniom pochodzącym z mniejszości narodowych i etnicznych          ( Romowie, Kurdowie).
 • Nauka tolerancji i akceptacji.
 • Wspieranie wychowania, zwalczanie rasizmu( nienawiści) między ludźmi.
 • Wymiana doświadczeń nauczycieli w pracy dydaktyczno – wychowawczej, wychowawczo – opiekuńczej i         terapeutycznej z dziećmi o specjalnych      potrzebach edukacyjnych.
 • Zachęcenie nauczycieli do stosowania i opracowywania innowacyjnych metod nauczania i wychowania, szukania         atrakcyjnych dla uczniów form      i metod pracy.
 • Przeciwdziałanie marginalizacji uczniów niepełnosprawnych.
 • Promowanie integracji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Promowanie zastosowań technologii informatyczno – komunikacyjnych w szkolnictwie specjalnym.
 • Promowanie nauki języków obcych.


W ramach projektu zrealizowano następujące działania :

 1. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wymianie młodzieżowej w szkołach: Frőbelschule Delmenhorst –      uczestniczyli w zajęciach sportowych , plastycznych i muzycznych organizowanych na terenie szkoły, zwiedzili      Bremę oraz uczestniczyli w uroczystościach szkolnych; C.P. Juan Valera w Cabra w 2005- uczestniczyli w      lekcjach, prezentacjach artystycznych, wspólne zwiedzanie Andaluzji. W 2005r gościliśmy nauczycieli pracują      cych z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie z Estonii.
 2. Odbył się konkurs szkolny wiedzy o państwach uczestniczących w projekcie.
 3. W ramach Dni Otwartych szkoły i Wielkiej Majówki zorganizowano prezentację multimedialną ze wspólnie zrealizowanych zadań.


Rezultaty uzyskane w trakcie realizacji projektu:

 • Uczniowie po raz pierwszy w życiu mieli okazję zwiedzenia obcych krajów.
 • Przełamano lęki i obawy w kontaktach z obcokrajowcami.
 • Potrafią pokazać na mapie kraje szkół partnerskich i opowiedzieć o swoich rówieśnikach.
 • Zwiększono motywację nauki języków obcych.
 • Nauczyciele podnieśli swoją samoocenę dotyczącą warsztatu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wymienili doświadczenia w pracy      wychowawczej i terapeutycznej.
 • Opracowano albumy poświęcone szkołom partnerskim.
 • Przygotowano wystawę poświęconą realizacji projektu podczas Dni Głogowa ( prezentacja multimedialna).


Produkty powstałe w trakcie realizacji projektu:

 • Prezentacje multimedialne z podróży do Niemiec i Hiszpanii.
 • Albumy o szkołach partnerskich.
 • Filmy z podróży i zajęć w szkołach partnerskich