Ogłoszenie

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

W zajęciach logopedycznych uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej. Dla każdej klasy przewidziane są 2 godziny logopedii tygodniowo. Zajęcia prowadzone są w gabinetach logopedycznych mieszczących się przy ul. Sportowej 1 oraz Perseusza 7.

Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo

U osób upośledzonych umysłowo występują te same zaburzenia mowy co u jednostek z norma intelektualną. Jednak istota zaburzeń mowy u upośledzonych umysłowo polega na ich występowaniu na tle opóźnionego rozwoju mowy. Im głębszy jest deficyt intelektualny, tym większe upośledzenie myślenia abstrakcyjnego i opóźnienie rozwoju mowy. Opóźnionemu rozwojowi mowy towarzyszą najczęściej: dyslalia, dyzartria, dysgramatyzm, zaburzenia głosu, zaburzenia słuchu, jąkanie, giełkot. Często występuje też zjawisko sprzężonych (wielorakich) zaburzeń mowy.

Celem zajęć logopedycznych jest:

+ usprawnianie procesu komunikacji,
+ umożliwienie porozumiewania się ,

Cel ten osiąga się poprzez:
o ćwiczenia oddechowe i fonacyjne,
o ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
o ćwiczenia słuchowe,
o ćwiczenia korygujące zaburzenia artykulacji,
o ćwiczenia stymulujące mowę czynną,
o ćwiczenia rozwijające rozumienie mowy.

Terapia logopedyczna dzieci niepełnosprawnych jest procesem długotrwałym, trudnym, wymagającym wiele ćwiczeń i powtórzeń. Zajęcia prowadzi się w formie zabawowej z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Obok tradycyjnych metod pracy logopedycznej wykorzystuje się elementy metody psychostymulacyjnej, kinezjologii edukacyjnej oraz wspierające i alternatywne sposoby porozumiewania się (m. in. PCS, Makaton).


Gabinet logopedyczny przy ul.Perseusza wyposażony jest w multimedialny sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.     Materiał przygotowała mgr Justyna Wałach – pedagog specjalny, logopeda